Tin thị trường

Line

  • Định giá đất thế nào trong Luật Đất đai sửa đổi?

    Định giá đất thế nào trong Luật Đất đai sửa đổi?

    Tue 01,2024

    Việc định giá đất trong Luật Đất đai (sửa đổi) phải bảo đảm theo nguyên tắc thị trường, tuân thủ đúng phương pháp, trình tự, thủ tục định giá đất; hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư

Icon Facebook